Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020

Số: 1173 /QĐ-UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

Số: 11/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 08 tháng 08 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái

giai đoạn 2011 - 2020.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 17/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Văn bản số 4545/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05/11/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kế hoạch thông qua HĐND và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 322/TTr–STNMT ngày 02 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái gồm:

- Ông: Phạm Duy Cường, Chủ tịnh UBND tỉnh Yên Bái – Trưởng ban;

- Ông: Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Sở TN&MT - Phó ban thường trực;

- Ông: Nguyễn Tiến Nghĩa, Phó giám đốc Sở Xây dựng - Phó ban;

- Ông: Hoàng Văn Hoàn, Phó giám đốc Công an tỉnh – Thành viên;

- Ông: Nguyễn Trung Thái, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh – Thành viên;

- Ông: Lê Kim Long, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

- Ông: Cao Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở TN&MT – Thành viên;

- Ông: Trần Đức Lâm, Phó giám đốc Sở NN&PTNT – Thành viên;

- Ông: Nguyễn Văn Thực, Phó giám đốc Sở Công thương – Thành viên;

- Ông: Đỗ Nhân Nghĩa, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải – Thành viên;

- Ông: Bùi Tiến Lợi, Phó giám đốc Sở Lao động – TB&XH – Thành viên;

- Ông: Nguyễn Hữu Thắng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, TT&DL – Thành viên;

- Ông: Đàm Hữu Tuấn, Phó giám đốc Sở Thông tin và TT – Thành viên;

- Ông: Đặng Quang Khánh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và ĐT – Thành viên;

- Ông: Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế – Thành viên;

- Ông: Đỗ Kim Cương, Phó Ban quản lý các KCN tỉnh Yên Bái – Thành viên;

- Ông: Lê Anh Cường, Phó giám đốc Sở Tài chính – Thành viên;

- Ông: Nguyễn Phúc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu – Thành viên;

- Ông: Nguyễn Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên – Thành viên;

- Ông: Chu Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ – Thành viên;

- Ông: Trần Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái – Thành viên;

- Ông: Phạm Lâm Phóng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên – Thành viên;

- Ông: Lý Thế Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình – Thành viên;

- Ông: Nguyễn Hợp Đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn – Thành viên;

- Ông Doãn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên – Thành viên;

- Ông: Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải – Thành viên;

2. Kiện toàn Tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- Ông: Nguyễn Văn Kiêm, Trưởng phòng Quy hoạch và Đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường - Tổ trưởng;

- Ông: Đinh Khắc Yên, Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Tổ phó;

- Ông: Vũ Lê Chung Anh, Trưởng phòng Nông, lâm – Công thương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh – Tổ viên;

- Ông: Chu Thanh Sơn, Phó trưởng phòng Quy hoạch và Đo đạc bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường – Tổ viên;

- Ông: Nguyễn Tư Khoa, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tổ viên;

- Ông: Phạm Trung Lân, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công thương – Tổ viên;

- Ông: Luyện Hữu Chung – Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo – Tổ viên.

- Ông: Lê Anh Dũng – Phó trưởng Ban tác chiến, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh – Tổ viên.

- Bà Lê Thị Thanh Hằng- Trưởng phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Công an tỉnh –Tổ viên.

- Ông: Trần Việt Quý, Phó trưởng phòng Quản lý quy hoạch và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng – Tổ viên;

- Bà: Đoàn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch kinh tế và Văn hóa xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Tổ viên

- Bà Nguyễn Thị Mật, Trưởng phòng Quản lý giá và Tài sản công sản, Sở Tài chính – Tổ viên;

- Ông: Trần Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Quản lý giao thông, Sở Giao thông Vận tải – Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 và Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo.

1. Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 có nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc lập quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2011 – 2020 theo đúng tiến độ quy định.

- Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm.

2. Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công.

3. Nhiệm vụ của Tổ thư ký: Tổ thư ký có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và chịu sự phân công của các thành viên trong Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường để giao dịch, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Giao thông Vận tải; Thông tin và Truyền thông; Văn hoá, thể thao và Du lịch; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh ; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ông, (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;

- TT tỉnh Uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Trung tâm Công báo;

- Chuyên viên: NLN, XD, CN, TC, TH;

- Lưu: HC, TNMT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Duy Cường

yenbai.gov.vn

TagTags:

Tin mới hơn

Rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân covid- 19 theo các thông báo khẩn

Rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân covid- 19 theo các thông báo khẩn

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái ra công văn khẩn: Về việc rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của Sở Y tế Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Hồ Chí Minh, Hòa Bình. Theo đó công văn có nội dung như sau:

Nắng nóng kéo dài, Hà Nội có thể trên 38 độ

Nắng nóng kéo dài, Hà Nội có thể trên 38 độ

TPO - Nắng nóng dự báo kéo dài trong suốt tuần tới với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, riêng vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc Trung Bộ có thể trên 39 độ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

TPO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, Hóc Môn) đã có mặt tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội diễn ra tại huyện Củ Chi (TPHCM) để vận động bầu cử.

"Ổ dịch" Bệnh viện K thêm bệnh nhân dương tính, Hà Nội thêm 2 ca cộng đồng

"Ổ dịch" Bệnh viện K thêm bệnh nhân dương tính, Hà Nội thêm 2 ca cộng đồng

Dân trí: Sáng 9/5, "ổ dịch" Bệnh viện K ghi nhận thêm 1 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong khi đó, 10 giờ sáng CDC Hà Nội báo cáo thêm 2 ca dương tính trong cộng đồng ở Nhân Chính, Thanh Xuân và ở Phúc Thọ, Hà Nội.

Về Mường Phăng thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Về Mường Phăng thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) - địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Cùng với quần thể di tích chiến thắng Điện Biên, di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ và điểm du lịch phụ trợ luôn là “địa chỉ đỏ” thu hút du khách tìm về khi đặt chân lên mảnh đất Điện Biên- Tây Bắc Tổ quốc.

Đổi thay trên mảnh đất lịch sử

Đổi thay trên mảnh đất lịch sử

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm nay khách du lịch lên Điện Biên không nhiều. Tuy nhiên, “sức hút” của việc Điện Biên khởi công xây dựng đền thờ liệt sĩ trên đồi F và khánh thành bức tranh Panorama tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ, đã đưa một số du khách về nơi từng diễn ra trận thư hùng 67 năm trước. Bên cạnh việc thăm lại các di tích của trận đánh lịch sử, du khách còn muốn chứng kiến một thành phố trẻ đang thay da đổi thịt từng ngày.

Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX theo từng đơn vị bầu cử

Thêm 4 ca nhiễm mới, Việt Nam ghi nhận 61 trường hợp mắc Covid-19

Thêm 4 ca nhiễm mới, Việt Nam ghi nhận 61 trường hợp mắc Covid-19

Dân trí Bộ Y tế tối ngày 16/3 xác nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới tại Việt Nam, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 61 trường hợp. Trong đó, 3 ca mắc tại Hà Nội, 1 ca mắc tại Ninh Thuận.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
Điện Biên rực rỡ sắc đỏ trước đại lễ

Điện Biên rực rỡ sắc đỏ trước đại lễ

Chiều 6/5, thành phố Điện Biên rực rỡ cờ hoa. Những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ kỷ niệm 60 năm được gấp rút hoàn thiện.

THÔNG BÁO Tuyển phát thanh viên

Đài Phát thanh- truyền hình Yên Bái thông báo tuyển dụng Phát thanh viên, dẫn chương trình phát thanh, chương trình truyền hình trong năm 2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thành lập Hội Đá quý tỉnh Yên Bái

Số: 1199/QĐ-UBND

Quyết định số: 1194/ QĐ-UBND

Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016”

1202/QĐ-UBND

12/09/2013

QUYẾT ĐỊNH(Số: 11/2013/QĐ-UBND)

Về việc Quy định đối tượng chịu phí; mức thu; tỷ lệ phần trăm (%) tiền phí được để lại cho xã phường, thị trấn; phương thức tổ chức thu và quản lý, sử dụng đối với phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH(Số: 12/2013/QĐ-UBND)

Về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH(Số: 12/2013/QĐ-UBND)

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại