12:47 | 27/08/2011

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020

Số: 1173 /QĐ-UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

Số: 11/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 08 tháng 08 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái

giai đoạn 2011 - 2020.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 17/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Văn bản số 4545/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05/11/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kế hoạch thông qua HĐND và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 322/TTr–STNMT ngày 02 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái gồm:

- Ông: Phạm Duy Cường, Chủ tịnh UBND tỉnh Yên Bái – Trưởng ban;

- Ông: Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Sở TN&MT - Phó ban thường trực;

- Ông: Nguyễn Tiến Nghĩa, Phó giám đốc Sở Xây dựng - Phó ban;

- Ông: Hoàng Văn Hoàn, Phó giám đốc Công an tỉnh – Thành viên;

- Ông: Nguyễn Trung Thái, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh – Thành viên;

- Ông: Lê Kim Long, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

- Ông: Cao Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở TN&MT – Thành viên;

- Ông: Trần Đức Lâm, Phó giám đốc Sở NN&PTNT – Thành viên;

- Ông: Nguyễn Văn Thực, Phó giám đốc Sở Công thương – Thành viên;

- Ông: Đỗ Nhân Nghĩa, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải – Thành viên;

- Ông: Bùi Tiến Lợi, Phó giám đốc Sở Lao động – TB&XH – Thành viên;

- Ông: Nguyễn Hữu Thắng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, TT&DL – Thành viên;

- Ông: Đàm Hữu Tuấn, Phó giám đốc Sở Thông tin và TT – Thành viên;

- Ông: Đặng Quang Khánh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và ĐT – Thành viên;

- Ông: Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế – Thành viên;

- Ông: Đỗ Kim Cương, Phó Ban quản lý các KCN tỉnh Yên Bái – Thành viên;

- Ông: Lê Anh Cường, Phó giám đốc Sở Tài chính – Thành viên;

- Ông: Nguyễn Phúc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu – Thành viên;

- Ông: Nguyễn Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên – Thành viên;

- Ông: Chu Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ – Thành viên;

- Ông: Trần Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái – Thành viên;

- Ông: Phạm Lâm Phóng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên – Thành viên;

- Ông: Lý Thế Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình – Thành viên;

- Ông: Nguyễn Hợp Đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn – Thành viên;

- Ông Doãn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên – Thành viên;

- Ông: Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải – Thành viên;

2. Kiện toàn Tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- Ông: Nguyễn Văn Kiêm, Trưởng phòng Quy hoạch và Đo đạc bản đồ - Sở Tài nguyên và Môi trường - Tổ trưởng;

- Ông: Đinh Khắc Yên, Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Tổ phó;

- Ông: Vũ Lê Chung Anh, Trưởng phòng Nông, lâm – Công thương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh – Tổ viên;

- Ông: Chu Thanh Sơn, Phó trưởng phòng Quy hoạch và Đo đạc bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường – Tổ viên;

- Ông: Nguyễn Tư Khoa, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tổ viên;

- Ông: Phạm Trung Lân, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công thương – Tổ viên;

- Ông: Luyện Hữu Chung – Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo – Tổ viên.

- Ông: Lê Anh Dũng – Phó trưởng Ban tác chiến, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh – Tổ viên.

- Bà Lê Thị Thanh Hằng- Trưởng phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Công an tỉnh –Tổ viên.

- Ông: Trần Việt Quý, Phó trưởng phòng Quản lý quy hoạch và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng – Tổ viên;

- Bà: Đoàn Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch kinh tế và Văn hóa xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Tổ viên

- Bà Nguyễn Thị Mật, Trưởng phòng Quản lý giá và Tài sản công sản, Sở Tài chính – Tổ viên;

- Ông: Trần Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Quản lý giao thông, Sở Giao thông Vận tải – Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 và Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo.

1. Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 có nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc lập quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2011 – 2020 theo đúng tiến độ quy định.

- Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm.

2. Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công.

3. Nhiệm vụ của Tổ thư ký: Tổ thư ký có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và chịu sự phân công của các thành viên trong Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020 sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường để giao dịch, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Giao thông Vận tải; Thông tin và Truyền thông; Văn hoá, thể thao và Du lịch; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh ; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ông, (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;

- TT tỉnh Uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Trung tâm Công báo;

- Chuyên viên: NLN, XD, CN, TC, TH;

- Lưu: HC, TNMT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Duy Cường

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-ban-chi-dao-quy-hoach-su-dung-dat-tinh-yen-bai-giai-doan-2011-2020-15.html

In bài viết