Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

QUYẾT ĐỊNH(Số: 12/2013/QĐ-UBND)

Về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH Số: 1548/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển chế biến gỗ rừng trồng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2025

CHỈ THỊ Số: 02/CT-UBND Tỉnh Yên Bái

Về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Tỵ 2013 và tổ chức tốt kế hoạch trồng rừng năm 2013

CHỈ THỊ Số: 07 /CT-UBND Tỉnh Yên Bái

Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2013

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2013

Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái

Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái

QUY ĐỊNH Về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40 /2011/QĐ-UBND ngày 06 /12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái).

QUY ĐỊNH Về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 41 /2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chỉ thị Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chỉ thị về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

QUY ĐỊNH Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Yên Bái

(Ban hành kèm theo Quyết định số29/2011/QĐ-UBNDngày 23/9/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số"

QUY CHẾ Làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1533 /QĐ - BCĐ, ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án)

Quy Chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020

Số: 1173 /QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt điều chỉnh giá đất ở tại thị xã Nghĩa Lộ

Số: 20/2011/QĐ-UBND Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Yên Bái

    Trước         Sau    

Bản tin xem nhiều

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại