Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện

Số: 789/QĐ-UBND UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH YÊN BÁI

Số: 789/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Yên Bái,  ngày 10 tháng 6  năm 2011

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

          Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức Phát triển quỹ đất;

          Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 157/TTr-SNV ngày 31 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện, gồm:

  1. Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Yên Bái;
  2.  Trung tâm Phát triển quỹ đất Thị xã Nghĩa Lộ;
  3. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Chấn;
  4. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Yên;
  5. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Yên Bình;
  6. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lục Yên;
  7. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trấn Yên;
  8. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trạm Tấu;
  9. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mù Cang Chải.

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

            1. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

            b) Tạo quỹ đất và Phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ Phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục- đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;

c) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật; 

            d) Tổ chức Phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

            đ) Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã dược giao quản lý để đấu giá; 

            e) Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và Phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch Phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

            g) Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

            h) Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và Phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

            i) Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

k) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;

            l) Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

            m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

            2. Quyền hạn:

            a) Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;

            b) Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;

            c) Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ,  dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

d) Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

          Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

          1. Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện:

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về những nội dung công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những nội dung công tác được Giám đốc phân công.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

          2. Cơ cấu tổ chức:

a) Tổ chức Phát triển quỹ đất cấp huyện gồm 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính – Tổng hợp;

- Phòng Kỹ thuật – Thông tin – Dịch vụ;

- Phòng Bồi thường, tái định cư.

b) Các phòng có Lãnh đạo phòng, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Lãnh đạo phòng thực hiện theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của tỉnh.

          3. Biên chế:

          a) Hàng năm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể đã được quy định                     Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện xây dựng kế hoạch biên chế báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp hàng năm cho đơn vị. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện có thể hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành của nhà nước.

          b) Việc quản lý về tổ chức, biên chế của Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện được thực hiện theo các quy định hiện hành.

          Điều 5. Cơ chế Tài chính

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện được sử dụng nguồn tài chính theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Nguồn thu từ hoạt động của đơn vị trong phạm vi pháp luật cho phép.

c) Nguồn vốn được ứng từ ngân sách nhà nước, từ quỹ phát triển đất để thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

đ) Nguồn vốn từ liên doanh, liên kết để thực hiện các chương trình, phương án, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc sử dụng, thanh quyết toán các nguồn vốn và báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước.

3. Nghiêm cấm việc sử dụng vốn ứng từ ngân sách nhà nước, từ Quỹ phát triển đất để sử dụng vào các mục đích không thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

          Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện trong số biên chế sự nghiệp dự phòng năm 2011.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất xây dựng Quy chế làm việc; quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức phát triển quỹ đất cấp huyện theo đề nghị của Giám đốc Tổ chức phát triển quỹ đất và Trưởng Phòng Nội vụ cấp huyện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 7. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

          Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- TT-Tỉnh uỷ;

- TT.HĐND tỉnh;

- TT.UBND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Như  Điều 7 QĐ;

- Phó VPUBND tỉnh (TH, NC);

- Cổng giao tiếp điện tử tỉnh;

- Lưu:  VT, TNMT, NC.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Thương Lượng

 

http//yenbai.gov.vn

TagTags:

Tin mới hơn

Rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân covid- 19 theo các thông báo khẩn

Rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân covid- 19 theo các thông báo khẩn

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái ra công văn khẩn: Về việc rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của Sở Y tế Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Hồ Chí Minh, Hòa Bình. Theo đó công văn có nội dung như sau:

Nắng nóng kéo dài, Hà Nội có thể trên 38 độ

Nắng nóng kéo dài, Hà Nội có thể trên 38 độ

TPO - Nắng nóng dự báo kéo dài trong suốt tuần tới với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, riêng vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc Trung Bộ có thể trên 39 độ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

TPO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi, Hóc Môn) đã có mặt tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội diễn ra tại huyện Củ Chi (TPHCM) để vận động bầu cử.

"Ổ dịch" Bệnh viện K thêm bệnh nhân dương tính, Hà Nội thêm 2 ca cộng đồng

"Ổ dịch" Bệnh viện K thêm bệnh nhân dương tính, Hà Nội thêm 2 ca cộng đồng

Dân trí: Sáng 9/5, "ổ dịch" Bệnh viện K ghi nhận thêm 1 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong khi đó, 10 giờ sáng CDC Hà Nội báo cáo thêm 2 ca dương tính trong cộng đồng ở Nhân Chính, Thanh Xuân và ở Phúc Thọ, Hà Nội.

Về Mường Phăng thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Về Mường Phăng thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) - địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Cùng với quần thể di tích chiến thắng Điện Biên, di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ và điểm du lịch phụ trợ luôn là “địa chỉ đỏ” thu hút du khách tìm về khi đặt chân lên mảnh đất Điện Biên- Tây Bắc Tổ quốc.

Đổi thay trên mảnh đất lịch sử

Đổi thay trên mảnh đất lịch sử

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm nay khách du lịch lên Điện Biên không nhiều. Tuy nhiên, “sức hút” của việc Điện Biên khởi công xây dựng đền thờ liệt sĩ trên đồi F và khánh thành bức tranh Panorama tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ, đã đưa một số du khách về nơi từng diễn ra trận thư hùng 67 năm trước. Bên cạnh việc thăm lại các di tích của trận đánh lịch sử, du khách còn muốn chứng kiến một thành phố trẻ đang thay da đổi thịt từng ngày.

Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX theo từng đơn vị bầu cử

Thêm 4 ca nhiễm mới, Việt Nam ghi nhận 61 trường hợp mắc Covid-19

Thêm 4 ca nhiễm mới, Việt Nam ghi nhận 61 trường hợp mắc Covid-19

Dân trí Bộ Y tế tối ngày 16/3 xác nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới tại Việt Nam, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 61 trường hợp. Trong đó, 3 ca mắc tại Hà Nội, 1 ca mắc tại Ninh Thuận.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
Điện Biên rực rỡ sắc đỏ trước đại lễ

Điện Biên rực rỡ sắc đỏ trước đại lễ

Chiều 6/5, thành phố Điện Biên rực rỡ cờ hoa. Những khâu chuẩn bị cuối cùng cho lễ kỷ niệm 60 năm được gấp rút hoàn thiện.

THÔNG BÁO Tuyển phát thanh viên

Đài Phát thanh- truyền hình Yên Bái thông báo tuyển dụng Phát thanh viên, dẫn chương trình phát thanh, chương trình truyền hình trong năm 2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thành lập Hội Đá quý tỉnh Yên Bái

Số: 1199/QĐ-UBND

Quyết định số: 1194/ QĐ-UBND

Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016”

1202/QĐ-UBND

12/09/2013

QUYẾT ĐỊNH(Số: 11/2013/QĐ-UBND)

Về việc Quy định đối tượng chịu phí; mức thu; tỷ lệ phần trăm (%) tiền phí được để lại cho xã phường, thị trấn; phương thức tổ chức thu và quản lý, sử dụng đối với phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH(Số: 12/2013/QĐ-UBND)

Về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH(Số: 12/2013/QĐ-UBND)

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại