Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Phát triển sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam

Trong bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc (tháng 11/2021) được in trong cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ một trong những điều cần làm khi chấn hưng nền văn hóa Việt Nam là phải: “quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại. Phát triển “sức mạnh mềm” của văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời gian tới”.
Phát triển sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam
Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh việc phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia (về chính trị, kinh tế, tài nguyên thiên nhiên, con người, nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, an ninh, quốc phòng, đối ngoại...) thì nguồn lực văn hóa là một nguồn sức mạnh mềm quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển nhanh và bền vững.

Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam là một thành tố quan trọng cấu thành nên sức mạnh tổng hợp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, cảnh quan thiên nhiên Việt Nam, bản sắc văn hóa và con người Việt Nam đã trở thành cội rễ của sức mạnh mềm văn hóa dân tộc, là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực và động lực to lớn để đất nước phát triển thịnh vượng và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh mới, cũng cần nhận thức sâu sắc quan điểm: Bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay cũng (và còn) là bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc để chủ động ứng phó với nguy cơ xâm lăng văn hóa, đồng hóa văn hóa ngày càng tinh vi hơn.

Trong lý thuyết Quyền lực mềm của Giáo sư Joseph Nye (Mỹ), giá trị văn hóa quốc gia sẽ trở thành sức mạnh mềm phổ quát, khi thúc đẩy các giá trị và lợi ích chung mà các quốc gia, dân tộc cùng chia sẻ.

Phát huy văn hóa dân tộc không chỉ là bảo tồn những giá trị truyền thống mà còn cần lan tỏa giá trị, tinh hoa của văn hóa dân tộc ra thế giới, cũng như cần phải định hình được vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa dân tộc trong dòng chảy lịch sử văn hóa nhân loại.

Phát huy văn hóa dân tộc không chỉ là bảo tồn những giá trị truyền thống mà còn cần lan tỏa giá trị, tinh hoa của văn hóa dân tộc ra thế giới, cũng như cần phải định hình được vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa dân tộc trong dòng chảy lịch sử văn hóa nhân loại.

Đến nay Việt Nam đã có tám di sản thế giới, 15 di sản văn hóa phi vật thể, 10 di sản tư liệu, 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, ba công viên địa chất toàn cầu, chín khu ramsar được UNESCO công nhận và ghi danh.

Cả nước có khoảng 40.000 di tích và gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê, trong đó có 130 di tích quốc gia đặc biệt, 3.633 di tích quốc gia, 571 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 294 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia.

Toàn quốc có 200 bảo tàng gồm 127 bảo tàng công lập và 73 bảo tàng ngoài công lập, lưu giữ và trưng bày trên 4 triệu tài liệu, hiện vật đặc biệt quý hiếm.

Chúng ta đã phong tặng danh hiệu 131 Nghệ nhân Nhân dân và 1.619 Nghệ nhân Ưu tú nắm giữ những bí quyết và những tinh hoa thực hành các loại hình di sản văn hóa phi vật thể.

Đó là những tài sản, tài nguyên văn hóa hữu hình và vô hình vô cùng quý báu đã và đang hội tụ, góp phần tạo dựng nên sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam. Khối tài sản, tài nguyên đó đang cần được tích cực khai thác, phát huy bằng những chiến lược phát triển, những chính sách thúc đẩy của Chính phủ, của các bộ, ngành và các cấp chính quyền, trong đó ngành văn hóa, thể thao và du lịch có vai trò tiên phong và chủ lực, để bảo vệ bản sắc văn hóa, lan tỏa sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.

Để tích cực, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, định vị văn hóa Việt Nam trong nền văn hóa thế giới, như định hướng của Đại hội XIII của Đảng đã nêu và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, cần quyết tâm thực hiện tốt nhiều giải pháp: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; sáng tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa mới có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và ngoại giao văn hóa, tích cực chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa; tập trung đầu tư phát triển mạnh ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa; phát triển mạnh du lịch-ngành kinh tế và văn hóa mũi nhọn để lan tỏa sức mạnh mềm.

TIẾN SĨ NGUYỄN THỊ THU TRANG

Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo nhandan.vn

Tin mới hơn

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng Ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VTV.vn - Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày...

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Tô Lâm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Tô Lâm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân" của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước.

Kiều bào châu Âu bày tỏ niềm tiếc thương tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kiều bào châu Âu bày tỏ niềm tiếc thương tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vừa được công bố, kiều bào ở nhiều quốc gia châu Âu đã bày tỏ lòng kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn, khi phải tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân.

Điện, thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Điện, thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, lãnh đạo các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc, Cuba, Nga đã gửi điện/thư chia buồn.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần vào hồi 13h38 ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Huân chương Sao Vàng dành cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc

Huân chương Sao Vàng dành cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc

VOV.VN - Huân chương Sao Vàng dành để trao tặng cho những cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhà nước và của đất nước; là người có nhiều cống hiến cho hoạt động mà mình phụ trách.

Trong hoàn cảnh nào lòng dân cũng tín nhiệm, tin tưởng và hướng về Đảng

Trong hoàn cảnh nào lòng dân cũng tín nhiệm, tin tưởng và hướng về Đảng

Theo Tiến sỹ Nguyễn Duy Phương, thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện Đảng ta nhất quán trong thực hiện mục tiêu xuyên suốt là vì nước, vì dân.

Việt Nam được đánh giá phát triển thương mại điện tử nhanh nhất Đông Nam Á

Việt Nam được đánh giá phát triển thương mại điện tử nhanh nhất Đông Nam Á

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam có tốc độ tăng trưởng ổn định, đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm từ 16-30% trong 4 năm qua, cao nhất thế giới.

Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

VTV.vn - Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch không gian biển quốc gia là tạo lập cơ sở cho phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển.

Tiếp tục hợp tác chiến lược phát triển công nghệ AI

Tiếp tục hợp tác chiến lược phát triển công nghệ AI

Với chung một tầm nhìn chiến lược về hợp tác phát triển công nghệ AI, năm 2024, Samsung SDS và CMC xác định nắm bắt các cơ hội để có những bứt phá về công nghệ AI từ R&D (Nghiên cứu và phát triển), phát triển sản phẩm dịch vụ, đến lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 2024 cần đặc biệt lưu ý những điều này

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 2024 cần đặc biệt lưu ý những điều này

VTV.vn - Từ ngày 18/7 đến 17 giờ ngày 30/7, thí sinh có 12 ngày để đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.

Bắc bộ mưa giông kéo dài nhiều ngày

Bắc bộ mưa giông kéo dài nhiều ngày

ANTD.VN - Trong ngày hôm nay 19/7, khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại