Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản

19:36 | 21/02/2019 205 lượt xem