Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái với việc thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/ TW 2014

17:58 | 12/04/2018 223 lượt xem