Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

19:47 | 02/02/2018 164 lượt xem