Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái nỗ lực giải quyết việc làm cho người lao động

16:36 | 29/06/2017 288 lượt xem