Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái nỗ lực đạt mục tiêu về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

17:08 | 11/07/2019 80 lượt xem