Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em

17:59 | 04/06/2019 63 lượt xem