Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái cổ phần hóa 5 doanh nghiệp Nhà nước

18:45 | 09/09/2018 464 lượt xem