Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái chưa có gia súc thiệt hại trong đợt rét đậm rét hại

19:46 | 02/01/2019 174 lượt xem