Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Mái ấm hi vọng 11:22 Mái ấm hi vọng 11:02 | 22/01/2015