Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Bình yên Sà Rèn 7:31 Bình yên Sà Rèn 10:23 | 27/04/2018