Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Vai trò của KHCN với sự phát triển KT-XH

19:33 | 30/12/2018 141 lượt xem