Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

19:41 | 12/09/2018 156 lượt xem