Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

TX Nghĩa Lộ triển khai nhiệm vụ quân sự - Quốc phòng năm 2018

18:52 | 15/01/2018 189 lượt xem