Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

TX Nghĩa Lộ triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2018

19:03 | 13/05/2018 345 lượt xem