Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên với phong trào làm đường giao thông nông thôn

17:28 | 16/12/2018 201 lượt xem