Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu thực hiện Nghị quyết chuyên đề phát triển cây ngô xóa đói giảm nghèo ( Tiếng Mông )

08:29 | 12/06/2012 498 lượt xem