Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ

19:15 | 13/05/2019 137 lượt xem