TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trạm Tấu: Năng suất lúa vụ mùa đạt 42 tạ/ha

19:18 | 08/11/2018 90 lượt xem