Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu: Năng suất lúa vụ mùa đạt 42 tạ/ha

19:18 | 08/11/2018 104 lượt xem