Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thượng Bằng La mùa quả ngọt

18:35 | 21/10/2018 241 lượt xem