Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thành phố Yên Bái - Điểm sáng trong thu hút người dân tham gia BHYT tự nguyện

18:47 | 13/06/2018 156 lượt xem