Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học

19:27 | 10/12/2015 476 lượt xem