Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

18:15 | 14/03/2019 26 lượt xem