Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Sản lượng cây ăn quả có múi của huyện Lục Yên đạt 8.500 tấn

19:20 | 16/03/2019 59 lượt xem