Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

18:54 | 16/04/2018 250 lượt xem