Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò của tập thể, cá nhân điển hình làm theo lời Bác

19:16 | 13/03/2018 252 lượt xem