Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới

19:18 | 08/11/2018 333 lượt xem