Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân Lục Yên tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân

19:29 | 14/02/2019 154 lượt xem