Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân Lục Yên tập trung chăm sóc lúa xuân

00:02 | 22/03/2019 276 lượt xem