Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những vấn đề đặt ra với du lịch Yên Bái

21:00 | 15/04/2018 399 lượt xem