Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những người làm tuyên truyền lưu động trên đất ngọc Lục Yên

09:14 | 01/04/2017 1,591 lượt xem