Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhân vật của chúng tôi số tháng 6/2014

17:32 | 14/06/2014 680 lượt xem