Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nghệ nhân Đặng Nho Vượng

08:58 | 18/03/2015 2,589 lượt xem