Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngành Y tế đẩy mạnh xây dựng văn hóa công sở

17:06 | 11/02/2019 196 lượt xem