Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nêu cao cảnh giác với tội phạm buôn bán người

19:29 | 24/11/2018 472 lượt xem