Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

19:42 | 03/05/2018 283 lượt xem