Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nậm Có tập trung phát triển giao thông nông thôn

18:38 | 02/06/2019 51 lượt xem