Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mái trường trên quê hương cách mạng Đại Lịch

10:40 | 03/11/2014 1,086 lượt xem