Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên: Các nhà vườn chuẩn bị hoa Tết

19:16 | 08/01/2019 180 lượt xem