Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khởi sắc quê hương cách mạng Việt Hồng

19:23 | 03/09/2018 196 lượt xem