Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”

19:13 | 18/04/2018 122 lượt xem