Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thảo khởi động dự án “Bảo vệ quyền chăm sóc SKSS và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên dân tộc Mông”

19:59 | 28/10/2017 162 lượt xem