Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thảo định hướng và tập huấn Dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em”

11:14 | 06/06/2019 23 lượt xem