Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thảo đánh giá giữa kỳ dự án “Phát triển và thúc đẩy nông, lâm kết hợp theo hướng thị trường"

16:46 | 12/05/2019 72 lượt xem