Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng nông nghiệp, nông thôn

18:04 | 04/11/2018 455 lượt xem