Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh ở Trạm Tấu

18:13 | 07/03/2019 365 lượt xem